REVCO WINTER omietkové aditívum

Popis produktu

WINTER aditívum do omietky je továrensky predmiešaná, špeciálna prísada, ktorá napomáha stvrdnutie disperzných omietok a zrýchľuje ich schnutie v nízkych teplotách. S jeho pomocou sú omietky použiteľné do 0°C. Napomáha k vytváraniu filmu na povrchu omietky, takže pri nízkych teplotách a vysokej vlhkosti zmierňuje riziko vytvárania škvŕn a uvoľnenia spojiva.

Použitie výrobku

Odporúčané množstvo: 1 hmotnosné % (1,5 dcl/15kg materiálu). Po pridaní aditíva obsah vedra premiešajte.
Dôležité: V prípade ak je vlhosť vzduchu vyššia ako 90%, nezávisle od pridania aditíva sa proces schnutia spomalí alebo zastaví. Omietka pri teplote nižšej ako  0°C môže nezávisle od pridania aditíva zamrznúť, preto nie je vhodné aditívum použiť ako nemrznúcu prísadu.

Všeobecné pokyny

Materiál je potrebné počas schnutia ochraňovať pred mrazom, dažďom a teplotou pod 0°C. Náradie, nádobu na miešanie a predmety, na ktoré sa materiál dostal je potrebné ihneď umyť, pretože po uschnutí je možné materiál odstrániť už len mechanicky. Dbajte, aby sa Vám materiál nedostal do očí a na pokožku, v prípade, že k takémuto stretu dôjde, poškodené miesto dôkladne umyte a v prípade potreby sa obráťte na odborníka.

Technické informácie

Konzistencia: tekutina
Bod topenia: - 50°C
Bod varu: 254°C
Bod vzplanutia: 120°C
Hustota: 0,947 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: Max. 0,1 masa %, na 20°C A R
Skladovanie: Skladujte v uzavretom pôvodnom balení, na mieste bez mrazu, po dobu 5 rokov. Otvorené vedrá s materiálom je po použití potrebné dôkladne uzavrieť.
Balenie: 2,5l, 10l
Horľavosť: Nehorľavý. Zaradený do triedy horľavosti E.
Povolenie: KERMI 2007/00050-1

PrílohaVeľkosť
PDF icon TL REVCO WINTER omietkové aditívum200.03 KB