Aplikácia hladítkom
Exteriér
Interiér
Nebezpečenstvo zamrznutia
Vhodné na minerálne povrchy
Vodouriediteľné

NEO AKRYL Spachtel a NEO AKRYL Structur omietka

Popis produktu

REVCO NEO je priemyselne vyrábaná, matná, vodouriediteľná tenkovrstvová omietka na báze akrylátovej disperzie s obsahom kremičitého plniva a aditív, tónovateľná do vybraných odtieňov vzorkovnice REVCO.

Použitie výrobku

Omietka REVCO NEO je vhodná na konečnú povrchovú úpravu tepelnoizolačných systémov, a minerálnych podkladov starých a nových omietok a stierok v exteriéri aj interiéri. Omietka nie je vhodná na konštrukcie trvalo zaťažené vlhkosťou.

Podklad

Podklad musí byť suchý, nosný, čistý, bez mastnoty, výkvetov solí, prachu a biotického napadnutia. Armovacia vrstva, omietky a stierky musia byť dostatočne vyzreté. Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky, nesúdržné zvyšky starých náterov a poškodené miesta  vyspraviť. Vysprávky treba nechať úplne vyzrieť, dbať na to aby mali rovnakú štruktúru povrchu ako ostatná plocha.  Povrch musí byť dostatočne pevný, hladený alebo gletovaný a rovnomerne nasiakavý. Miesta s biotickým napadnutím (riasy, plesne) ošetriť vhodným prípravkom.

Príprava

Povrch celoplošne napenetrovať omietkovým základom REVCO PRIMER impregnačný náter, alebo hĺbkovým penetračným náterom REVCO PRIMER NANO v odtieni ako vrchná omietka a počkať 24 hodín. Dbať na rovnomerné nanesenie omietkového základu a tiež na to, aby bol omietkový základ pred začatím nanášania omietky úplne vyschnutý.

Aplikácia

Omietku bezprostredne pred začatím práce dôkladne premiešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. V prípade potreby ju doriediť max. 2 % čistou vodou. Odporúčame zmiešať omietku potrebnú na jednu stenu vo väčšej plastovej nádobe kvôli možným odchýlkam v odtieni.
Omietku nanášať nerezovým hladidlom v rovnomernej vrstve, v hrúbke zodpovedajúcej maximálnej veľkosti zrna, prípadne mierne väčšej a následne upraviť plastovým hladidlom štruktúru povrchu požadovaným spôsobom.

NEO SPACHTEL - hladená (zatieraná) štruktúra: Omietku upraviť plastovým hladidlom krúživými pohybmi.
NEO STRUCTURA - ryhovaná štruktúra: Omietku upraviť plastovým hladidlom do požadovanej štruktúry buď vodorovne, alebo zvislo, alebo krúživými pohybmi.
Pracovať na celej výške steny súčasne, dbať na spracovanie celých stien bez prestávok, aby nevznikli viditeľné spoje. Prebytočnú omietku zostávajúcu na plastovom hladidle počas nanášania vždy priebežne odstraňovať. Vyhnúť sa príliš dlhej úprave štruktúry, aby nedošlo k zosiveniu, resp. tzv.“prešúchaniu“ omietky.

Všeobecné pokyny

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu schnutia materiálu. Počas doby spracovania a schnutia materiálu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, prievanu a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď čistou vodou. Pre použitie farebných tónov konečnej povrchovej úpravy v tepelnoizolačných systémoch (ETICS) podľa svetlosti povrchovej úpravy platí, že súčiniteľ svetlosti povrchovej úpravy (HBW, TSR) musí byť viac ako 25 %. Povrchová úprava so súčiniteľom svetlosti povrchovej úpravy menej ako 25 % sa v ETICS nemôže použiť. Odtiene vo vzorkovníku sú vyrobené tlačiarenskou technológiou, z toho dôvodu sa nedá zaručiť úplná zhoda odtieňov s odtieňom natónovanej farby. Výsledný odtieň materiálov je závislý od štruktúry podkladu, doby schnutia, spôsobu nanášania, farebnosti okolia a od dopadu svetla. Takto vzniknuté rozdiely v odtieni nemôžu byť dôvodom na reklamáciu. Pre garantovanie zhodnosti farebného odtieňa odporúčame objednanie potrebného množstva materiálu z jednej výrobnej šarže.

Technické informácie

Spotreba:
NEO SPACHTEL 1,5 mm hladená (zatieraná): 2,4-2,6 kg/m²
NEO STRUCTURA 1,8 mm ryhovaná: 2,3-2,5 kg/m²
Uvedená spotreba platí pre ideálny hladký podklad. Spotreba sa môže meniť v závislosti na spôsobe nanášania a kvalite podkladu.
Riedenie: čistou vodou max. 2 %.
Tónovanie: Podľa vzorkovnice REVCO.
Náradie: nerezové hladidlo, plastové hladidlo, striekacia pištoľ
Teplota: Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť počas doby spracovania a schnutia nižšia ako +5 °C a vyššia ako +25 °C!
Upozornenie: Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia, hmly a silného vetra!
Čistenie: Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach vodou.
Doba schnutia: 10 hodín pri +20 °C a 42 % relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť dobu schnutia predlžujú.
Pretieranie: Po 24 hodinách.
Upozornenie: Po pretretí omietky farbou sa zmení štruktúra jej povrchu!
Objemová hmotnosť: 1,85 kg/dm³
Hustota: (pri 20°C) 1,85 g/cm³
Obsah pevných častíc: 85 %
Skladovanie: 2 roky - v originálnych dobre uzavretých obaloch. Chrániť pred mrazom, vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením.
Balenie: plastové vedro 15 kg
Bezpečnosť, ekológia, likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobcu.

PrílohaVeľkosť
PDF icon TL REVCO NEO198.6 KB
PDF icon KBU REVCO NEO333.93 KB